Freedom of Information Center of Armenia.

հայերեն | english

Publications

Books

Guide for Journalists on How to Document International Crimes

Guide for Journalists on How to Document International CrimesThis guide was prepared by the Centre for Law and Democracy in partnership with News Media Europe, in the hope of making a contribution to journalism. It follows from our recognition of growing interest expressed by news organizations in better understanding how to document war crimes.This includes authentication techniques and helping to store information securely, including to ensure that it is not tampered with. At the end, this Guide provides a list of resources that journalists can utilis.

Download (442 Kb)

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Ուղեցույց լրագրողների համար

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Ուղեցույց լրագրողների համարՆերկայացվող ուղեցույցի հիմնական նպատակն է լրագրողներին ծանոթացնել տեղեկատվության ազատության հասկացությանը եւ նշանակությանը ընտրությունների ժամանակ, ինչպես նրանք կարող են օգտագործել տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրությունը ընտրությունների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու նպատակով£ Ուղեցույցի առաջին բաժինը նվիրված է ընտրական տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի իրացման պայմաններին: 2-րդ բաժինն անդրադառնում է տեղեկություն ստանալու իրավունքին:

Download (318 Kb)

Freedom of Information Center- 10th Anniversary

Freedom of Information Center- 10th AnniversaryOn July 1st, 2011 the “Freedom of Information Center of Armenia” non-governmental organization (FOICA) celebrated its 10th anniversary. The main mission of the FOICA is to protect citizens’ right to know. During the past 10 years the FOICA managed to open hundreds of closed official doors and to make thousands of official documents public. In 2001-2011 the Center provided 6200 people with legal consultations and assistance.
In this book it's presented FOICA's main activities and achievements.

Download (8 Mb)

Access to Information Right of Journalists: research

Access to Information Right of Journalists: researchThe purpose of this study is to promote the Armenian media’s access to information by summing up journalists’ experience with obtaining information from state agencies since the adoption of the FOI law observing how effectively are journalists able to exercise their constitutional right of access to information in their daily work, how open and transparent are state agencies for the media; identifying the current obstacles and challenges affecting the journalists’ right to obtain information...

Download (554 Kb)

Freedom of Information and Public Relations

Freedom of Information and Public RelationsThis guidebook was produced for the empoyees of the Information and Public relations departments. It was developed by the Civil Service Council of the RA and the Freedom of Information Center of Armenia, by the assistance of the OSCE office in Yerevan in 2008. It was republished in 2009 by the means of USAID in the frames of the project "Access to Information for Community Involvement". Its available in Armenian.

Download (382 Kb)

Access to Information Right: Education, Employment, Work

Access to Information Right: Education, Employment, WorkThe register informs the youth about the mechanisms on how to use the FOI law to protect young people’s rights to education, employment and work. It covers issues on how the youth representatives may submit information requests and receive the necessary information, in what form, within what time frames and how they may appeal the unlawful denials. The Register is available in Armenian.

Download (183 Kb)

Share |